................l8ez
...............«83@u+q
..............3agqécîàa
..............àààdu@dt
...............=5§5îi
..............78àxp5
..............0au7t
.............7eî%ù1f
............xoh1xj?xô
............êeîâàxï0a9
...........1êag%7è%vs;
...........iero+1bbl9n
...........jwé8=w6bê8@r
..........g814%z-oeeuâr
..........erôàéêqâu4@d%
.........a-nnéêmlâéldcvgh
.........9jeu3qè2wàr..uxdâ-mz
.........mhnaè9b=8mô23....%0v3=
........€3èèph06mb@9èa.......by7
........-iz.î050ïï!ah27
.......ô5ï6.cq;ôpjhnh63l
.......â?5..fz-zxu5!pkp6
............+8qéjk8o4uâk=
...........7u1@br;ky;hki51
...........=66l5à..wca2€=!
...........ù7?mmh....fhdà9ê
..........îcèïf=......o;ïykd
........4ôï=rsn.......l5qw4%
......êw0zgz...........l+p?:
.....wq=ïvw............69àhf
....ê%@èw..............eïvèz
...èïm4.................u+éqù
.wïqêx...................qw8y
a@2î......................ïch
èh2sw.....................imki
..â%w.....................mgîxk
...1=i....................ônlm%sp
....îczh...................jq29dpok
.................ié84
................wpaô2gï
...............ïgôééêmtè
...............hàô4eîàà=
................vssèw5z
................gïà=â
...............uék@+î
...............éèsr4s@
..............48%%!4fï;
.............ï4=êt%6b61
.............n75plpùgêv
............yk+3qur12kq
............u3éqiwxpnpf
............té!8;zymgexc
............o3+dùp§z@pal
............czôajo8@+svd
............ê;àùb8hmèk4ïïê
............îiva2laz12l=y@a%
............g76ù;i;z-jt?..îwh
...........%p9.+30yùjxu1
...........ole.iu87-2mù;y
..............5b!ùzaùa€
................uàeég18cih
.................%ïnoctbu3
..................73t?è19h
..................6%s4élaf
................ùao;vvh?je
.............=ïc5gvqà1àakf
...........p6vèeê....5fzu6
.........oîw9i!......lêxïi
........ghqt?........5dafi
.....s8k9=t...........7+3è
....a3î6x..............2q+
.....êyè8..............w%r
......=zn..............lïpo
.......l+è.............v7md2
.......................yr8o65j
........................2=7âoikê
...............zi8wâ
..............y-€3uê6
..............zf§à5dmx
..............ï1xâfyn
...............cêfek
..............lfï@m
..............c32€no
.............q%6siuôà
.............u!57gqsvn
............0€d03%z1pâ
............iîm?=@ag!8
............1%b9;unwym
............q!tèkêxv9w
............ôh2qf8âséb
............9lxkql0-9b
............fsuc24w8@bt
............gqd7xckê2sjt
...........9tuèzj;n!..?9
...........6!2hâèz1bt
...........0%c9wqqicl
............dé1m3zm€ôà
.............@67svéwyr
..............6%s4élafx
...............âjàneàhfg
.................6datùia
................è+@4a;9jî
................ke-afp38i
...............0fvl19gf
............é7q;irôi*
...........26u%i@àu;
.........hèoï..nïêw5
......9hè!m....@hié
.......xhkù.....h7î
.......ùhaïp....îpc
........y2i.....gù»
..........«+....d2bw7
...............âpùmqi7
................ù+68gru
...............3r8x&
..............bùjwzre
.............b5€-gc57@
.............héuxwq5v
..............s!t=p+2
..............?wq8bè
.............mcg10?
............?kml5v5q
............zl5hzùa3v
...........r=èpèknodé
...........î§pïé!qsâji
...........ee@9yâoâq23
...........âfê9tq7âo6â
...........l8€§7t9%€tk
..........si29f€@sî8sôwl7
..........w=ôlz6n8qwê526fb9
.........qôqzrtgm6€+cétb7ia8€
........03â98z%m-à6êg......tù83gm
........f0ùfùà?ààôq-2v
.......d04.f0oâtl37qâ3i
......€?l..ts;c-dt2+8zh9
......êà...+wnpsî+8âpcxa8
...........5é6né86quneszqi
...........7wwuz3...qx3âpeo
...........0sxmâ......j0n=5i
..........às;2z6.......â?2â2
..........xzqd5........a2lwsp
.........cô@vé..........pîhb
........lôgb?..........4îfen
........%g7ùl..........!jqmx
........0ùùàï..........wels
........8if0...........hèa
........zqo............àwg8
........4eé............xdjqc
.......6g29i...........e?ô+xurà
.......m;vèm2x..........x+éh
........7rnjjùê€
.............vs@
...............àe8sm
..............zvbvkr€
.............é%gîhcwfs
.............!40îv-rù
.............tkùérîé
.............kl8;3k
............1vh=74
............o%qïo!
...........sxê09éi6
...........3lcêol@ïk
..........;êphî%az+ox
..........nkemhq%2394
.........;3hèq01e71r5
.........?ryrsâmdwaots
........nêh7574nn?6!à1x09lo
........0rnâô9g7tofl..chpui2vb
.......i6%uh;hspêm1m........x3wv
.......loï4îj!25mt=
......ê3ârety9fr=w;
.....jtxv@r!èum7àtd-
....èïj6..€wpl-n@2zsh
....ù4s..g46pe9s603kab
.........lwoz2ê!q19=uo
.........céyé2ez9p00xs?
.........tnbnî...à0ètùg1
........-€y?jw....qny2ïd
........ù8+g%......gb?5hd=
.......?i61v!.......à20u?s
......y!5t..........-@nh@c
.....film3............ààe85
.....9mùz.............%ùôîl
....èo2mm..............â161è
....àitï.................7zyy
....zgoâ..................-vèv;?uc
...;îkh....................?b6uîs
..4s60s
.....8aos
......€p2€x

« Écrire, c’est descendre dans la fosse du souffleur pour apprendre à écouter la langue respirer là où elle se tait, entre les mots, autour des mots, parfois au cœur des mots. » - Sylvie GERMAINMagnus, 2002

Seule ici l’allégorie de l’écriture en mouvement…